Kostel Svatého Jakuba Většího

Cenný kostel sv. Jakuba Většího v Žebnici je středověkého původu a byl později radikálně barokně přestavěn podle plánů J. B. Santiniho. Jednolodní kostel, dominanta obce, je připomínám ve 13. století.

Za husitských válek byl r. 1420 značně poškozen a teprve v letech 1530-1535 zase opraven. Původní gotická stavba byla roku 1784 až po presbyterium zbořena a následně vystavěna na přelomu baroka a klasicismu v letech 1784-1785 do současné podoby.

Zmíněný zbytek původního gotického kostela, někdejší presbytář byl využit jako sakristie. Tři dvojdílná lomená okna vyplňují pozoruhodné kružby.

V šesti oknech gotického presbytáře jsou dnes kopie původních gotických vitráží z první poloviny 14. století, originály jsou uloženy v Západočeském muzeu v Plzni a Národním muzeu v Praze. Zde jsou vystavovány pouze při příležitosti vystavení korunovačních klenotů.

Unikátní nálezy - Nečekaný unikátní nález středověkých fresek v kostele sv. Jakuba překvapil restaurátory i památkáře.

Při obnově výmaleb, jedné z cenných sakrálních památek severního Plzeňska, objevil restaurátor v rámci restaurování výmalby nečekaný unikát!

Pod několika vrstvami výmaleb nalezl zbytky původních gotických fresek pocházejících nejpozději z první pol. 14. století. Fresky byly nalezeny v prostoru bývalého kněžiště, dnešní sakristie. Jedná se zejména o skupinové figurální výjevy. Několikrát fresky přijela prohlédnout a posoudit odbornice z Ústavu dějin umění Akademie věd a poté udělá závěry stran zobrazených motivů.

Při archeologickém průzkumu musíme jmenovat zejména nálezy, dokumentující skutečnost, že ještě před touto stavbou zde stávala jiná, předběžně datovaná do 9. století.

(jour)