Pravidla a podmínky účasti 

    Žebnická traktoriáda je jednodenní závod fréz a traktorů (tovární i domácí výroby) do kopce po asfaltové závodní trati s terénními vložkami. Závod se jede jednokolově. Jednotlivé stroje jsou zařazeny do kategorií. 

Časový plán akce:

9:00 - 11:30   zápis strojů
    12:30       start závodu
    17:00        vyhlášení výsledků 
    19:00        venkovní zábava 

Základní podmínky účasti: 

  • Věk 18 let.
  • Platný řidičský průkaz.
  • Způsobilost k právním úkonům.
  • Podepsání prohlášení startujícího.

 Rozdělení kategorií:

1) Frézy tovární výroby

2) Traktory tovární výroby do výkonu 25 k (PS, HP)

3) Traktory tovární výroby nad výkon 25 k (PS, HP)

4) Třída UNLIMITED - domácí výroba (vozidlo složené z komponentů různých strojů)

5) Třída Pracovní čtyřkolky tovární výroby

O zařazení do kategorií rozhodují pořadatelé při přejímce.

 Bezpečnostní pravidla: 

    Žebnická traktoriáda je pořádána především pro předvedení strojů, jezdeckého umění startujících a pobavení diváků. Nejdůležitější podmínkou je však zajištění bezpečnosti jak startujících tak i diváků. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat níže uvedená pravidla:

Bezpečnostní pravidla pro startující:

účast v závodě je dobrovolná a může se ho účastnit pouze osoba starší 18-ti let s platným řidičským průkazem, která podepíše prohlášení startujícího,
pro všechny startující je bez výjimky stanoven přísný zákaz požívání alkoholických nápojů před a v průběhu celého závodu,
za všech okolností jednat tak, aby v žádném případě nedošlo k újmě na zdraví nebo na majetku svém nebo třetí osoby,
při přesunech strojů na start a zpět do depa jet zvlášť obezřetně – projíždí se prostorem přístupným divákům,
věnovat zvýšenou pozornost divákům - dětem, vzhledem k jejich nepředvídatelnému chování, a své jednání přizpůsobit tak, aby bylo ochráněno zdraví a majetek jak diváků tak i ostatních startujících a pořadatelů,
při samotné jízdě přizpůsobit rychlost jednak stavu a konstrukci stroje a jednak stavu a členitosti trati tak, aby v žádném případě neopustil vytýčenou trať, nepoškodil svůj stroj a především, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku svém nebo třetích osob,
bezpodmínečně uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
použít ochranné a bezpečnostní prostředky, vyžaduje-li to stav nebo konstrukce jeho stroje, a to zejména k ochraně vlastního zdraví, přičemž
ochranná přilba je povinná!
při jízdě do depa a v depu jet se zvýšenou opatrností především s ohledem na diváky a ostatní startující,
za všech okolností dbát na bezpečnost,
zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu,
zajistit, aby nedošlo k úniku ropných látek a znečištění životního prostředí,
zajistit si svůj majetek - pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu či odcizení.

Důležité:

a) Pro diváky bude připraveno parkoviště na letišti nad obcí, které bude viditelně vyznačeno. Stejně tak i cesta k závodu.

b) Maximální počet startujících bude omezen na 100. Rozhoduje datum přihlášení.

c) Startovné bude 150,- Kč.

Bezpečnostní pravidla pro diváky:

diváci se mohou pohybovat pouze v prostoru pro diváky,
divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené závodní trati a na přilehlé pole nad závodní tratí,
v prostoru depa závodních strojů je každý povinen být zvlášť obezřetný vzhledem k příjezdům a odjezdům závodních strojů,
v celém areálu závodiště je každý povinen se chovat a pohybovat se zvýšenou opatrností především s ohledem na bezpečnost svou a v případě rodičů na bezpečnost jejich dětí, a uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
řídit se pokyny pořadatelů.

Doporučujeme: 

 Tak, jako každý rok, říkáme, že nám záleží na hladkém průběhu závodu. Upozorňujeme na to, aby návštěvníci dbali našich pokynů a apelujeme na závodníky a vlastně všechny motorizované účastníky, aby se vyhnuli konzumaci alkoholu. Uvědomujeme si, jak tenká hranice je mezi bujarým veselím a neštěstím, které se může vždy přihodit. 

  Doporučujeme, aby jste si zajistili odvoz pro sebe i své závodní stroje, které v některých případech neodpovídají dopravním předpisům.